Điêu khắc phúc hưng

danh mục
hotline
0909859990

Tổng đài trực tuyến

  Mận
0939206685
  Hưng
0909859990
  Tư vấn báo giá
0909859990
danh mục

Tượng la hán

nam mô A Di Đà Phật

 La Hán là một quả vị trong đạo phật . Người tu đạo Phật khi chứng đắc được quả vị này có thể được xem có khả năng nhập lưu Niết Bàn, thoát hoàn toan khỏi sinh tử. Tượng thập bát La Hán có thể nói là sự thành thục tu 18 giới : lục căn-lục Trần -lục thức ( vì từ quá khứ đến giờ số lượng người đạt quả vị này rất nhiều). Các vị này thường hoá duyên , thọ nhận vật phẩm cúng dường của chúng sanh, giúp chúng sanh gieo trồng Phước điền . Thời nào , đời nào cũng có các vị . Bạn có muốn thành một trong số các vị không?!! Hay bạn muốn gieo nhân duyên đến các vị La Hán ?!? Làm đi ! Làm ngay đi! Ai ai cũng có thể mà...

Tượng la hán

Tượng la hán

Công đoạn tạo mẫu tượng la hán