Điêu khắc phúc hưng

Phù điêu chân dung

Chân dung trên bia mộ

Chân dung trên bia mộ

Đắp tượng chân dung độ nét cao , nghệ thuật
Beethoven

Beethoven

Thực hiện đắp nổi chân dung